Plant Spares

VERKOOP VAN GOEDEREN VOORWAARDEN

Lees al deze algemene voorwaarden.
Aangezien wij uw bestelling kunnen accepteren en een wettelijk afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om ervoor te zorgen dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet tevreden mee bent. Als u nergens zeker van bent, bel ons dan op 01787 320313.

 

Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de goederen door u (de klant of u) Wij zijn UK CONSTRUCTION PARTS LIMITED een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 07871992 waarvan de statutaire registratie is bij Middleborough House, 16 Middleborough, Colchester, Essex, CO1 1QT met een e-mailadres van info@ukconstructionparts.com; telefoonnummer 01787 320313 (de Leverancier of ons
of wij).
2. Dit zijn de voorwaarden waarop wij alle goederen aan u verkopen. Door een van de goederen te bestellen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

 

Interpretatie
3. Consument: een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen;
4. Contract: de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van de goederen;
5. leveringslocatie: de ruimten van de leverancier of een andere plaats waar de goederen zullen worden geleverd, zoals omschreven in de bestelling;
6. Goederen: goederen die wij u leveren, van het aantal en de beschrijving zoals omschreven in de bestelling;
7. Bestelling: de bestelling van de klant voor de goederen van de leverancier zoals uiteengezet in de bestelling van de klant of in de schriftelijke aanvaarding door de klant van de offerte van de leverancier.

 

Goederen
8. De beschrijving van de goederen is zoals uiteengezet en gespecificeerd op onze UK Construction Parts Ltd en Plant Spares Online websites en /of op onze officiële quotation.in onze website, catalogi, brochures of andere vorm van reclame. Elke beschrijving is alleen voor illustratieve doeleinden en er kunnen kleine verschillen in kleur of grootte zijn.
9.
informatie die u verstrekt juist is

 

Speciale bestelling(en)
10. De aankoop van artikelen met een speciale bestelling geschiedt op basis van het feit dat ze niet kunnen worden geretourneerd. Voor deze bijzondere opdrachten gelden dezelfde bepalingen van clausule 17 met betrekking tot de prijs- en betalingsvoorwaarden. Artikelen Speciale orderitems worden duidelijk gedetailleerd, bevestigd en schriftelijk beschreven (e-mail volstaat) binnen de definitieve orderofferte.

 

Verkoopbasis
11. De beschrijving van de goederen op onze website, catalogi, brochures of andere vormen van reclame vormt geen contractueel aanbod om de goederen te verkopen.
12. Wanneer een bestelling is gedaan, kunnen we het om welke reden dan ook afwijzen, hoewel we zullen proberen u de reden onverwijld te vertellen.
13. Er zal een contract worden opgesteld voor de bestelde goederen, alleen wanneer de leverancier een e-mail naar de Klant stuurt waarin staat dat de bestelling is geaccepteerd.
14. Elke offerte is geldig voor een periode van maximaal 30 dagen vanaf de datum van afgifte, tenzij we deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.
15. Er kan geen wijziging van het contract worden gemaakt, ongeacht of het gaat om de omschrijving van de goederen, de prijs of anderszins, tenzij de klant en de leverancier schriftelijk de wijziging hebben overeengekomen.
16. Wij zijn van plan dat deze algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op een overeenkomst die door u als consument is aangegaan wanneer wij, de leverancier en u de klant, de overeenkomst aangaan in een van de bedrijfsruimten van de leverancier en wanneer de overeenkomst geen overeenkomst is
i) waarvoor de klant een aanbod heeft gedaan in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de leverancier en van de klant, weg van die lokalen
ii) onmiddellijk nadat de Klant persoonlijk en individueel is aangesproken in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de leverancier en de klant, weg van die lokalen. Als dit niet het geval is, moet u het ons vertellen, zodat we u een ander contract kunnen verstrekken met voorwaarden die beter bij u passen en die op de een of andere manier beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door annuleringsrechten te geven op grond van de wetgeving inzake consumentenbescherming. Bedrijfsruimten: onroerende winkelpanden waar wij permanent of, in het geval van verplaatsbare winkelpanden, op een gebruikelijke basis zaken doen.

 

Prijs en betaling
17. De uiteindelijke prijs van de goederen en eventuele extra levering of andere kosten voor de goederen, en de totale prijs van hen en de kosten, zullen worden bevestigd en schriftelijk worden uiteengezet (e-mail volstaat) op de datum waarop we de bestelling hebben geaccepteerd.
18. Prijzen en kosten zijn inclusief BTW tegen het tarief dat op het moment van de bestelling van toepassing is.
19. De betaling voor goederen moet vooraf en volledig worden betaald voor alle niet-rekeninghouders. Alle rekeninghouders moeten hun account binnen 30 dagen na de factuurdatum volledig afwikkelen.
20. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen voor alle betalingsachterstanden van goederen en/of diensten die zij heeft geleverd. De in rekening gebrachte rente wordt gebaseerd op de wettelijke rente die is vastgesteld door de wetgeving inzake betalingsachterstand, op het moment dat de schuld verschuldigd wordt, plus de basisrente van de Bank of England voor zakelijke transacties. Een betalingsachterstand kan ook worden toegepast op een factuur die achterstallig is voor betaling. Deze vergoedingen zullen worden gebaseerd op de geadviseerde cijfers die door de wetgeving inzake betalingsachterstanden zijn vastgesteld, op het moment dat de schuld verschuldigd werd.

 

Levering
21. We kunnen de goederen op de afgesproken tijd of binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeenkomst leveren, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet meer dan 30 dagen na de dag waarop het contract wordt gesloten.
22. In ieder geval, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de goederen niet op tijd leveren, u (naast andere rechtsmiddelen) het contract op een einde behandelen als:
A. we hebben geweigerd om de goederen te leveren, of als levering op tijd essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het contract werd gesloten, of als u ons vertelde voordat het contract werd gesloten dat levering op tijd essentieel was; Of
B. nadat we niet op tijd hebben geleverd, hebt u een latere periode opgegeven die past bij de omstandigheden en we hebben niet binnen die periode geleverd.
23. Als u het contract ten einde behandelt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) alle betalingen die in het kader van het contract zijn gedaan, onmiddellijk retourneren.
24. Als u het recht had om het contract ten einde te behandelen, maar dit niet doet, wordt u niet verhinderd om de bestelling voor goederen te annuleren of goederen die zijn geleverd af te wijzen en, als u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onverwijld alle betaling retourneren s die in het kader van het contract zijn gesloten voor dergelijke geannuleerde of afgewezen goederen. Als de goederen zijn geleverd, moet u ze retourneren of ons toestaan om ze bij u op te halen en wij betalen de kosten hiervan.
25. Indien goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid indien de verdeling van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid wezenlijk zou aantasten) u de bestelling voor sommige van deze goederen niet annuleren of afwijzen zonder de Or ook te annuleren of af te wijzen der voor de rest van hen.
26. Wij leveren over het algemeen niet aan adressen buiten Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, de Eilanden van man en kanalen. Als we echter een bestelling voor levering buiten dat gebied accepteren, moet u mogelijk invoerrechten of andere belastingen betalen, omdat we deze niet betalen.
27. U stemt ermee in dat wij de goederen in termijnen kunnen leveren als wij lijden aan een tekort aan voorraad of een andere echte en eerlijke reden, behoudens de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.
28. Als u of uw genomineerde er niet in slaagt om de goederen op de leveringslocatie in ontvangst te nemen, kunnen we de redelijke kosten in rekening brengen van het opslaan en opnieuw bezorgen ervan.
29. De goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of de klantcollectie. U moet, indien redelijkerwijs uitvoerbaar, de goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

 

Risico en titel
30. Risico op schade aan of verlies van de goederen gaan naar u toe wanneer de goederen aan u worden geleverd.
31. Niettegenstaande levering en het doorgeven van risico’s blijven de goederen in en de titel van de goederen bij de verkoper totdat de verkoper de betaling van de volledige prijs van a) alle goederen en/of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft en b) alle andere goederen en/of diensten die door de verkoper aan de koper worden geleverd in het kader van een contract. De betaling van de volledige prijs omvat, zonder beperking, het bedrag van de rente of een ander bedrag dat verschuldigd is op grond van deze en alle andere contracten tussen de verkoper en de koper.”.

 

Intrekking en annulering
32. U de bestelling intrekken door ons te vertellen voordat het contract wordt gesloten, als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden te geven, en zonder enige aansprakelijkheid.
33. U het contract opzeggen, behalve voor goederen die aan uw speciale vereisten zijn gemaakt door ons uiterlijk 7 dagen na het sluiten van het contract te vertellen. Als u gewoon van gedachten wilt veranderen en zonder ons een reden te geven, en zonder aansprakelijkheid, behalve in dat geval, moet u op uw kosten terugkeren naar een van onze bedrijfspanden. Dan zullen we u zonder vertraging de prijs voor deze goederen terugbetalen, maar we kunnen alle afzonderlijke leveringskosten behouden. Dit heeft geen invloed op uw rechten wanneer de reden voor de annulering is een defecte goederen. Onder deze omstandigheden behouden wij ons het recht voor;
A. In rekening brengen van een verwerkingsvergoeding in lijn met wat duidelijk gedetailleerd, bevestigd en schriftelijk is vastgelegd (e-mail volstaat) binnen de definitieve orderofferte.
B. Kosten voor de vereiste herverpakkingskosten die het gevolg zijn van schade tijdens het retourproces van goederen.

 

Conformiteit en garantie
34. Wij hebben de wettelijke verplichting om de goederen overeenkomstig het contract te leveren en zullen niet in overeenstemming zijn met de volgende verplichting.
35. Bij levering zullen de goederen:
A. van bevredigende kwaliteit zijn
B. redelijk geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de goederen koopt die u, voordat het contract wordt gesloten, ons bekend hebt gemaakt (tenzij u niet daadwerkelijk vertrouwt, of het onredelijk is voor u om te vertrouwen op onze vaardigheid en oordeel) en geschikt bent voor elk doel dat door ons wordt buitengehouden of opgenomen in het contract; En
C. voldoen aan hun beschrijving.
36. Het is geen gebrek aan overeenstemming als de storing zijn oorsprong in uw materialen heeft.
37. Wij zullen u onmiddellijk, of binnen een redelijke termijn, het voordeel geven van de gratis garantie die door de fabrikant van de goederen wordt gegeven. Nadere bijzonderheden over de garantie, met inbegrip van de naam en het adres van de fabrikant, de duur en de territoriale reikwijdte van de garantie, zijn opgenomen in de garantie van de fabrikant die bij de goederen is verstrekt. Deze garantie wordt van kracht op het moment dat de goederen worden geleverd en zal uw wettelijke rechten niet verminderen.

 

Omstandigheden buiten de controle van een van beide partijen
38. In geval van een faillissement door een partij wegens iets dat buiten haar redelijke controle valt:
A. de partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk adviseren; En
B. de verplichtingen van de partij zullen worden opgeschort voor zover redelijk, op voorwaarde dat deze partij redelijkerwijs zal handelen en de partij niet aansprakelijk zal zijn voor een mislukking die zij redelijkerwijs niet kon vermijden, maar dit zal geen afbreuk doen aan de bovengenoemde rechten van de Klant met betrekking tot levering en het recht om hieronder te annuleren.

 

Privacy
41. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden:
A. “wetgeving inzake gegevensbescherming”: alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot richtlijn 95/46/EG (richtlijn gegevensbescherming) of de AVG.
B. “AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
C. ‘Verwerkingsverantwoordelijke’, ‘Persoonsgegevens’ en ‘Verwerking’ hebben dezelfde betekenis als in de AVG.
42. Wij zijn een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het verstrekken van de goederen aan u.
43. Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zodat wij goederen aan u kunnen leveren, en wij verwerken die persoonsgegevens in de loop van het verstrekken van de goederen aan u, zullen wij voldoen aan onze verplichtingen opgelegd door de Wetgeving gegevensbescherming:
A. voor of op het moment van het verzamelen van persoonsgegevens, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld;
B. we verwerken alleen persoonsgegevens voor de geïdentificeerde doeleinden;
C. wij respecteren uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens; En
D. we zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
44. Voor alle vragen of klachten met betrekking tot de privacy van gegevens u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: info@ukconstructionparts.com.

 

Exclusief aansprakelijkheid
45. De leverancier sluit de aansprakelijkheid voor:
i) elke frauduleuze handeling of nalatigheid; Of
ii) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of schending van de andere wettelijke verplichtingen van de leverancier. Op dit voorbehoud is de leverancier niet aansprakelijk voor
i) verlies dat op het tijdstip van de overeenkomst niet redelijkerwijs te voorzien was voor beide partijen, of
ii) verlies (bv. verlies van winst) aan het bedrijf, de handel, het ambacht of het beroep van de klant dat niet door een consument zou worden geleden omdat de leverancier van mening is dat de Klant de goederen niet geheel of hoofdzakelijk voor zijn bedrijf, handel, ambacht of beroep koopt).

 

Rechtsbeheer, bevoegdheid en klachten
46. De overeenkomst (met inbegrip van niet-contractuele aangelegenheden) valt onder het recht van Engeland en Wales.
47. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales of, indien de klant in Schotland of Noord-Ierland woont, bij de rechtbanken van respectievelijk Schotland of Noord-Ierland.
48. We proberen elk geschil te vermijden, dus behandelen we klachten als volgt: Als er een geschil ontstaat, moet de klant schriftelijk contact met ons opnemen (e-mail volstaat). Wij zijn vastbesloten om te reageren op alle geschillen binnen 3-5 dagen na ontvangst.

×

Notice on the Covid-19 Virus:

Due to Covid-19 worldwide pandemic we can not currently guarantee any delivery time frame but be assured we will do our best to offer the quickest delivery possible.

error: Content is protected !!